Adatvédelmi nyilatkozat

Elérhetőségeink

Adatainak kezelésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati telefonszámunkon részletes felvilágosítást biztosítunk. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: székhely/levelezési cím: 9400 Sopron, Tárczy-Hornoch Antal u. 2/D. Telefonos elérhetőség hétköznapokon: 9-16 h-ig a +36-70/544-2162 valamint a +36-70/538-8595 telefonszámon. Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal! Online elérhetőségeink az alábbiak: vargatarsashazkezeles@gmail.com; vthkezeles21@gmail.com weboldalunk: www.varga-tarsashazkezeles.com

Az adatkezelés és adatközlés jogalapja

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmára, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a.

Fogalom meghatározások

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete-adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;-

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő Adatkezelési tájékoztató-kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés

Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A kezelt adatok körének megnevezése:

• A felhasználó által önkéntesen megadott email cím, telefonszám, valamint a Társasháza címe.

• A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb adatokkal. A felsorolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetősége).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó jogosultságát a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A személyes adatok törlése

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatainak a törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre erről tájékoztatást küldünk. A törlés nem valósítható meg, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatközlés

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a meghatározza a közös képviselő által készítendő éves elszámolás kötelező tartalmi elemeit. Abból a célból, hogy a tulajdonosok ne csak évente egyszer láthassák át a Társasházuk anyagi helyzetét, az említett törvényben részletezett tartalmakat havi frissítésben elérhetővé tesszük a tulajdonosok számára. Az adott tulajdonos csak a személyes és csak is a saját Társasháza adatait láthatja!

A közölt adatok a következők:

– Az éves beszámolóhoz szükséges dokumentumok (Éves költségek jogcímenként, Éves költségek bizonylatonként Tulajdonosi egyenlegek)

– Társasházi dokumentumok (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Biztosítási Kötvény, esetlegesen előforduló egyéb, a Társasház tulajdonosai számára fontos dokumentumok)

– Társasház pénzügyi dokumentumai (Banknapló, Pénztárnapló, Számlaforgalom, Rezsicsökkentési hirdetmény)

– Tulajdonosi folyószámla egyenlegek (kötelezettségek, befizetések, egyenlegek)

Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján- bíróság előtt gyakorolhatja. Ezen kívül kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: https://naih.hu.) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a megadott elérhetőségeken.